Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Syftet med att göra driftförändring är informera den förvaltande organisationen om vilka anläggningar inom arbetsområdet som ska skötas och när. Den förvaltande organisationen använder bland annat informationen för att reglera sina olika drift- och funktionsavtal samt uppdatera kartverk.

Ansvar

Projektets byggledare ansvarar för att driftförändring genomförs, kallas till samt att informationen distribueras till berörda.
För externa exploateringar är det trafikkontorets bevakande planeringsledare som distribuerar informationen.

När ska mallen användas?

Mallen ”driftförändring” ska användas för att reglera ansvaret av skötsel mellan projektorganisationen och förvaltaren när en anläggning helt eller delvis kommer att byggas om eller ingå i arbetsområde.

Driftförändring ska användas minst en gång i projektet, när projektet tar anläggningar i anspråk dvs när förvaltningsorganisationen ska sluta sköta ett område.
Mallen ska användas flera gånger under projektet, om behov uppstår, vid två typer av tillfällen:

  • När projektorganisationen tar anläggningar i anspråk, inom arbetsområdet, som förvaltaren tidigare haft skötselansvar för (avgående). Under byggnadstiden ansvarar projektets entreprenör för anläggningens skick och funktion. (1) enligt bild nedan.
  • När förvaltaren ska sköta anläggningar inom arbetsområdet där ingen slutbesiktning är gjord (tillkommande). I dessa fall ska alltid driftförändringen föregås av syn. (2) enligt bild nedan.

Observera att vid in- och urkoppling av elanläggningar ska driftansvarig kontaktas, se 12S Belysning.

Vilka dokument ska bifogas?

Tillsammans med driftförändring ska alltid en översiktskarta, som tydligt markerar vilket område som avses, bifogas.
När förvaltaren får tillkommande anläggningar ska dokumentation enligt mall ”driftförändring” lämnas över från projektets byggledare till den förvaltande organisationens byggledare. Vilken dokumentation som ska lämnas över skiljer sig beroende på vilka anläggningar som berörs.

När anläggningar tillkommer ska alltid syn inför driftförändringar hållas med mottagaren av anläggningen, se avsnitt ”vem ska kallas till driftförändring?” nedan.

Observera att dokumentet ”klottersanering” ska bifogas för berörda anläggningar, se 12CG10 Klotterskydd och klottersanering.

Skillnad mellan ”driftförändring” och ”övertagandebesked”

Till skillnad från mallen ”övertagandebesked” används ”driftförändring” för att reglera ansvaret av skötsel mellan projektorganisationen och förvaltaren, exempelvis när en anläggning helt eller delvis kommer att byggas om eller ingå i arbetsområdet.

Vem ska kallas till driftförändring?

Berörda på förvaltarsidan som ska kallas till syn vid tillkommande anläggningar:

För syn inför driftförändringar används samma rutin som 13MA Syn inför besiktning.

Gatuanläggningar och dagvatten

Trafikkontorets byggledare enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer”. Observera att byggledare under avsnitt ”1.01 Gatuunderhåll” samt byggledare under avsnitt ”1.06 Vinter och barmarksunderhåll” ska kallas.
Se avsnitt 1.01 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.
Se avsnitt 1.06 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Vem ska informeras om driftförändring?

Berörda på förvaltarsidan ska informeras om driftförändring vid avgående anläggningar:

Gatubelysning

Trafikkontorets byggledare för respektive funktionsområde belysning, funktionsentreprenören för området och driftansvarig belysning.
Se ”funkområden belysning” till höger på sidan samt se kompetens ”Förvaltare, belysning” till höger på sidan.

Trafiksignal

Trafikkontorets byggledare för respektive funktionsområde trafiksignal, funktionsentreprenören för området och driftansvarig för trafiksignaler.
Se ”funkområden trafiksignal” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, trafiksignaler”.

Tekniska anläggningar

Trafikkontorets förvaltare samt byggledare för tekniska anläggningar, se respektive område nedan:

Avfuktare

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Cykelpumpar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Elstople för torghandel

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Fläktar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Hissar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Katodskydd

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Markvärme

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Oljeavskiljare

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Pumpanläggning (kopplad till elanläggning)

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Rulltrappor

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

 

Byggnadsverk – broar, tunnlar, bergsskärningar, stödmurar, tråg, kajer med flera

Trafikkontorets förvaltare.
Se kompetens ”Förvaltare, konstruktioner” till höger på sidan.

Byggnadsverk Park- och Natur – broar, bergsskärningar, stödmurar, kajer med flera

Park- och Naturförvaltningens (PoNf) tekniska förvaltare.
Se kompetens ” Förvaltare, Kajer, inre vattenvägar, kanaler, byggnadsverk samt BaTMan (PoNf)” till höger på sidan.

Park- och Naturs anläggningar; Allmän plats; Park, Natur, icke trafikala Torg samt TKs vegetation. 

Park- och Naturförvaltningens förvaltare.
Se kompetens ” Förvaltare, Allmän plats; Park, Natur, icke trafikala Torg samt TKs vegetation” till höger på sidan.

Gatuanläggningar och dagvatten

Trafikkontorets byggledare enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer”. Observera att byggledare under avsnitt ”1.01 Gatuunderhåll” samt byggledare under avsnitt ”1.06 Vinter och barmarksunderhåll” ska kallas.
Se avsnitt 1.01 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.
Se avsnitt 1.06 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter