Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Syftet med att göra driftförändring är informera den förvaltande organisationen om vilka anläggningar inom arbetsområdet som ska skötas och när. Den förvaltande organisationen använder bland annat informationen för att reglera sina olika drift- och funktionsavtal samt uppdatera kartverk.

Ansvar

Projektets byggledare ansvarar för att driftförändring genomförs, kallas till samt att informationen distribueras till berörda.
För externa exploateringar är det trafikkontorets bevakande planeringsledare som distribuerar informationen.

När ska mallen användas?

Mallen ”driftförändring” ska användas för att reglera ansvaret av skötsel mellan projektorganisationen och förvaltaren när en anläggning helt eller delvis kommer att byggas om eller ingå i arbetsområde.

Driftförändring ska användas minst en gång i projektet, när projektet tar anläggningar i anspråk dvs när förvaltningsorganisationen ska sluta sköta ett område.
Mallen ska användas flera gånger under projektet, om behov uppstår, vid två typer av tillfällen:

  • När projektorganisationen tar anläggningar i anspråk, inom arbetsområdet, som förvaltaren tidigare haft skötselansvar för (avgående). Under byggnadstiden ansvarar projektets entreprenör för anläggningens skick och funktion. (1) enligt bild nedan.
  • När förvaltaren ska sköta anläggningar inom arbetsområdet där ingen slutbesiktning är gjord (tillkommande). Föregås av driftförändringsmöte. (2) enligt bild nedan.

Observera att vid in- och urkoppling av elanläggningar ska driftansvarig kontaktas, se 12S Belysning.

Vilka dokument ska bifogas?

Tillsammans med driftförändring ska alltid en översiktskarta, som tydligt markerar vilket område som avses, bifogas.
När förvaltaren får tillkommande anläggningar ska dokumentation enligt mall ”driftförändring” lämnas över från projektets byggledare till den förvaltande organisationens byggledare. Vilken dokumentation som ska lämnas över skiljer sig beroende på vilka anläggningar som berörs.

Observera att dokumentet ”klottersanering” ska bifogas för berörda anläggningar, se 12CG10 Klottersanering och klotterskydd.

Skillnad mellan ”driftförändring” och ”övertagandebesked”

Till skillnad från mallen ”övertagandebesked” används ”driftförändring” för att reglera ansvaret av skötsel mellan projektorganisationen och förvaltaren, exempelvis när en anläggning helt eller delvis kommer att byggas om eller ingå i arbetsområdet.

Vem ska kallas till driftförändring?

Berörda på förvaltarsidan som ska kallas vid tillkommande anläggningar:

Gatuanläggninngar och dagvatten

Trafikkontorets byggledare enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer”. Se avsnitt 1.06 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Vem ska informeras om driftförändring?

Berörda på förvaltarsidan ska informeras om driftförändring vid avgående anläggningar:

Gatubelysning

Trafikkontorets byggledare för respektive funktionsområde belysning, funktionsentreprenören för området och driftansvarig belysning.
Se ”funkområden belysning” till höger på sidan samt se kompetens ”Förvaltare, belysning” till höger på sidan.

Trafiksignal

Trafikkontorets byggledare för respektive funktionsområde trafiksignal, funktionsentreprenören för området och driftansvarig för trafiksignaler.
Se ”funkområden trafiksignal” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, trafiksignaler”.

Tekniska anläggningar

Trafikkontorets förvaltare samt byggledare för tekniska anläggningar, se respektive område nedan:

Hissar

Se avsnitt 1.09 tekniska system enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska system” till höger på sidan.

Rulltrappor

Se avsnitt 1.09 tekniska system enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska system” till höger på sidan.

Pumpstationer

Se avsnitt 1.09 tekniska system enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska system” till höger på sidan.

Oljeavskiljare

Se avsnitt 1.09 tekniska system enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska system” till höger på sidan.

Markvärme

Se avsnitt 1.09 tekniska system enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska system” till höger på sidan.

 

Byggnadsverk – broar, tunnlar, bergsskärningar, stödmurar, tråg, kajer med flera

Trafikkontorets förvaltare.
Se kompetens ”Förvaltare, konstruktioner” till höger på sidan.

Träd, planteringar och gräs

Parkförvaltare på Park- och Naturförvaltningen.
Se kompetens ”Förvaltare, Träd, planteringar och gräs” till höger på sidan.

Gatuanläggningar och dagvatten

Trafikkontorets byggledare enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer”. Observera att byggledare under avsnitt ”1.01 Gatuunderhåll” samt byggledare under avsnitt ”1.06 Vinter och barmarksunderhåll” ska kallas.
Se avsnitt 1.01 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.
Se avsnitt 1.06 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter