Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

I planering av projekt är det viktigt att så tidigt som möjligt dock senast i genomförandestudien (GFS) inleda med att genomföra en behovsanalys, eller uppdatera en tidigare genomförd analys. Dokumentet ”Analys av behov och påverkan” finns till höger på sidan. Dokumentet är tänkt att följa projektet och uppdateras löpande genom planerings- och projekteringsprocessen. Stora projekt kräver en mer omfattande utredning och då kan mallen istället användas som checklista. Resultatet av behovsanalysen används för att bestämma vilka mobility managementåtgärder som ska användas i byggskedet. Det är viktigt att definiera vilka krav som bör finnas med i styrande dokument inför upphandling av projektet.

 

I det fall resultatet visar att mobility managementåtgärder i byggskedet ska genomföras ska övergripande mål formuleras. De övergripande målen ska ligga till grund för den detaljerade målformuleringen som görs i det kommande steget som består av en fördjupad utredning

Dokument