Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

TK’s ändringar och tillägg till AMA, som är trafikkontorets komplement till AMA anläggning 20 och AMA El 19, innehåller specifika föreskrifter avsedda att komplettera AMA-föreskrifterna.
Vanligtvis ska en Mängdförteckning med beskrivande text upprättas för arbeten i trafikkontorets regi.

Ej indragen text i komplementet till AMA anläggning 20 och AMA El 19 har status som trafikkontorets krav på text och ska alltid skrivas in.

Indragen text i komplementet till AMA anläggning 20 och AMA El 19 är föreslagen beskrivningstext och ska efter behov skrivas in i den för det enskilda objektet upprättade beskrivningen tillsammans med övrig beskrivningstext. Då det görs ska texten vänsterställas i linje med rubriken.

 

Rådstext är skriven med indragen text och i kursiv stil.

Indragen, fet och kursiv text är förslag på rubrik under den aktuella koden.

 

Kompletterande texter i TK´s ändringar och tillägg till AMA till AMA anläggning 20 och AMA El 19 ska används på samma sätt som AMA-nytt och RA, dvs texten ska skrivas in i beskrivningen.

Text från TK´s ändringar och tillägg till AMA som finns under, för det aktuella projektet, överordnad kod måste också skrivas in från TK´s ändringar och tillägg till AMA för att gälla.

// (dubbelstreck) i en rubrik anger att det är en kod som inte finns i AMA anläggning 20 eller AMA El 19 men som är en ” TK´s ändringar och tillägg till AMA – kod”. Den kan också motsvara kod i Trafikverkets komplement. // ska behållas när koden används i beskrivningen för det specifika projektet. Överliggande koder ska också skrivas med då pyramidregeln inte gäller för företagsspecifika koder. Alternativt kan följande text skrivas in i beskrivningen:

Med tillägg till AMA anläggning 20 och AMA AMA El 19 gäller att pyramidregeln ska vara giltig för de företags- och projektspecifika koderna med ”//”. Den företags- och projektspecifika markeringen med ”//” ska betraktas som att den inte är utsatt.