Arkivversion 2021:2
Foto: Anne Dillner

Ett infiltrationsstråk med hårdgjord yta är en anläggning som fyllts med makadam och täckts med en hårdgjord yta med infiltrationskapacitet, se standardritning -5547. Anläggningen har som syfte att avleda, fördröja och rena dagvatten från sitt tillrinningsområde. Fördröjning skapas genom att makadam leder vattnet långsammare än ledning och brunn samt genom att porvolymen på ca 30% av fyllningsmassornas volym vattenfylls. Infiltrationsstråk med hårdgjord yta avser till exempel plattsättning där vatten kan infiltrera i skarvarna. Rening sker främst genom sedimentation och absorption i krossmaterial.

Anläggningen kan utformas för infiltration till omgivande mark om marken tillåter det. I botten av anläggningen, på ett avjämningslager, placeras dräneringsledning som ansluter till närliggande dagvattensystem för avledning av dagvattnet. För att reglera utflöde kan tömning av infiltrationsstråket strypas i utloppet. Spolning av dräneringsledningar sker vid behov genom spolbrunnar, se standardritning -5550. Lutningen i stråket är liten, varför brunn eller någon form av linjeavvattning sätts.

Botten av infiltrationsstråket bör följa gatans längsgående lutning. Platsspecifika förhållanden i mark styr vilken lutning på schaktslänten anläggningen behöver utformas med. Undvik schaktslänt brantare än 2:1.

I samband med driftsättande av anläggningen ska skötselinstruktion färdigställas och lämnas till driftansvarig.

Vid utformning av infiltrationsstråk med hårdgjord yta se dokument ”Vägledning vid utformning av infiltrationsstråk med hårdgjord yta (mall).

 

Dokument
Ritningar
Kontakter