Arkivversion 2020:2
Foto: Anne Dillner

Ett infiltrationsstråk med hårdgjord yta är en anläggning som fylls med makadam och täcks med en hårdgjord yta med infiltrationskapacitet, se standardritning -5547. Vanligen avses en plattsättning där vatten kan infiltrera i skarvarna. Anläggningen har som syfte att avleda, fördröja och rena dagvatten från sitt tillrinningsområde. Fördröjning skapas genom att makadam leder vattnet långsammare än ledning och brunn samt genom att porvolymen på ca 30% av fyllningsmassornas volym vattenfylls.

Anläggningen kan utformas för infiltration till omgivande mark om marken tillåter det. I botten av anläggningen, på ett avjämningslager, placeras som regel två dräneringsledningar som ansluter till närliggande dagvattensystem för avledning av dagvattnet. För att reglera utflöde kan tömning av infiltrationsstråket strypas i utloppet. Spolning av dräneringsledningar sker vid behov genom spolbrunnar, se standardritning -5550. Tvärlutningen i stråket är liten, varför brunn eller någon form av linjeavvattning sätts.

Botten av infiltrationsstråket bör följa gatans längsgående lutning. Platsspecifika förhållanden i mark styr vilken lutning på schaktslänten anläggningen behöver utformas med.

I samband med driftsättande av anläggningen ska skötselinstruktion färdigställas och lämnas till driftansvarig.

Vid utformning av infiltrationsstråk med hårdgjord yta, tänk på:

  • Anläggningens botten bör hamna över grundvattennivån
  • Anläggningen dimensioneras efter de hydrauliska krav som ställs
  • Ta hänsyn till säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för samtliga angränsande trafikslag vid projektering
  • Dräneringsledningar ges normalt samma lutning som gatan. Om det är möjligt kan en mindre lutning ges, vilket ger en ökad fördröjning.
  • Brunn som kopplas på närliggande dagvattensystem ska utformas med sandfång
Ritningar
Kontakter