Arkivversion 2020:2
Foto: Anne Dillner

Ett infiltrationsstråk med vegetation är en anläggning som fyllts med makadam och vars överyta består av vegetation, se standardritning -5546. Anläggningen har som syfte att avleda, fördröja och rena dagvatten från sitt tillrinningsområde. Fördröjning skapas genom att makadam leder vattnet långsammare än ledning och brunn samt genom att porvolymen på ca 30% av fyllningsmassornas volym vattenfylls.

Anläggningen kan utformas för infiltration till omgivande mark om marken tillåter det. I botten av anläggningen, på ett avjämningslager, placeras som regel två dräneringsledningar som ansluter till närliggande dagvattensystem för avledning av dagvattnet. För att reglera utflöde kan tömning av infiltrationsstråket strypas i utloppet. Spolning av dräneringsledningar sker vid behov genom spolbrunnar, se standardritning -5550.

Botten i infiltrationsstråket bör följa gatan längsgående lutning. Vid behov kan bräddavlopp i form av dagvattenbrunnar med kupolsilsbetäckning placeras i den gräsbeklädda överytans lågpunkter. Det är viktigt att bräddavloppet placeras i nivå med maximalt tillåten vattenyta i lågpunkten för att undvika onödig bräddning. Platsspecifika förhållanden i mark styr vilken lutning på schaktslänten anläggningen behöver utformas med.

I samband med driftsättande av anläggningen ska skötselinstruktion färdigställas och lämnas till driftansvarig.

Vid utformning av infiltrationsstråk med vegetation, tänk på:

 • Utforma den allmänna platsen med lutningar och kantstenssläpp så att vattensamlingar inte uppstår inom gatans område som medför ökad driftkostnad och minskad trafiksäkerhet.
 • Utforma släpp/kantstenssänkning i kantsten så de möjliggör drift av angränsande gata/grönyta. Kantstenssläpp får aldrig utformas så att plogen kan fastna vid vinterrenhållning.
 • Utforma släpp/ kantstenssänkning i kantsten så att hela anläggningens hydrauliska kapacitet utnyttjas
 • Anläggningen dimensioneras efter de hydrauliska krav som ställs
 • Ta hänsyn till säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för samtliga angränsande trafikslag vid projektering
 • För att begränsa driftkostnader, välj en extensiv sort vid val av vegetation
 • Anläggningens botten bör hamna över grundvattennivån
 • Avstånd mellan breddavloppsbrunnar bör understiga 60m, se projekteringsmanual Kretslopp och vatten
 • Dräneringsledningar ges normalt samma lutning som gatan. Om det är möjligt kan en mindre lutning ges, vilket ger en ökad fördröjning.
 • Brunn som kopplas på närliggande dagvattensystem ska utformas med sandfång
 • För att säkerställa god avrinning bör stödremsan hårdgöras med handutlagd asfalt med god lutning
Ritningar
Kontakter