Arkivversion 2021:2
Foto: Anne Dillner

Ytliga dagvattenanläggningar för fördröjning och rening är relativt nytt för staden. Det finns ett stort antal lösningar med många varianter. Här redovisas några framtagna och godkända typer av lösningar som kan användas i staden.