Arkivversion 2020:1
Foto: Anne Dillner

Gator avvattnas genom längslutning och tvärfall, se 3K Lutningar och höjdskillnader.

Dagvattnet behöver tas om hand i någon typ av dagvattenanläggning. Det kan också vara aktuellt att fördröja och rena dagvattnet.

Ytvattnet får inte avledas till angränsande fastigheter eller områden som ej ligger inom vägområdet, såvida ej speciell överenskommelse träffas om detta. Hänsyn ska även tas till förväntad exploatering.

Omvänt får inte heller fastigheters ytvatten avledas via gatumark (äldre fastighet som av hävd har stuprörsutkastare kan dock ej tvingas koppla takvattnet till dagvattenservis).

Möjligheter till lokala vattensamlingar på körbanorna och GC-ytorna får inte finnas. Detta problem bör speciellt studeras i korsningar där körbanorna begränsas av kantstöd.

Inkoppling bör lämpligen ske när befintliga kombinerade system byts till duplikatsystem. Om detta inte är gjort och gatan ska byggas om, ska projektören för ombyggnaden ta initiativ till att inkoppling sker genom Kretslopp och vattens försorg. Stuprörsinkoppling, se standardritning 363/93-5551.

Ritningar