Arkivversion 2021:2
Foto: Anne Dillner

Gator avvattnas genom längslutning och tvärfall, se 3K Lutningar och höjdskillnader.

Dagvattnet behöver tas om hand i någon typ av dagvattenanläggning. Det kan också vara aktuellt att fördröja och rena dagvattnet.

Ytvattnet får inte avledas till angränsande fastigheter eller områden som ligger utanför vägområdet. I så fall ska en särskild överenskommelse träffas om detta. Hänsyn ska även tas till förväntad exploatering.

Omvänt får inte heller fastigheters ytvatten avledas via gatumark. Befintliga byggnader som av hävd har stuprörsutkastare kan inte tvingas koppla takvattnet till dagvattenservis.

Befintliga kombinerade system ska bytas till duplikatsystem om inte kretslopp och vatten önskar något annat. Stuprörsinkoppling, se standardritning 5551.

Ritningar