Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Uppdatering av trafikkontorets kartverk

Mottagarna av informationen i det här kapitlet utför ingen granskning utan använder informationen för att uppdatera trafikkontorets kartverk, du kommer inte få något svar från mottagarna när du levererat informationen.

Permanenta anläggningar

Projekterade väglinjeförändringar behövs för att uppdatera trafikkontorets grundkarta över kommande förändringar (TK_Plan). Grundkartan, mittlinjer och väglinjemålningar används bland annat för att uppdatera nationella vägdatabasen (NVDB) och trafikkontorets lokala vägdatabas (LV) som i sin tur behövs för att kunna upprätta nya lokala trafikföreskrifter (LTF). Nya LTF:er ska vara beslutade innan trafiken släpps på och därför är det viktigt att trafikkontoret får in planerade väglinjeförändringar redan i det här skedet. Ytskiktsplanen används bland annat för att uppdatera trafikkontorets anläggningsregister så vi har ytorna på plats när det är dags för den förvaltande organisationen att ta över anläggningen.

Om det görs större förändringar under projektets gång som påverkar inskickade filer ska nya dwg-filer skickas in för uppdatering av kartskikten. Exempelvis om en cykelbana ändrar sträckning eller om en planerad cykelbana inte byggs. Skicka även med projektinfo_granskning.xls för aktuellt projekt.

Tillfälliga anläggningar

Om projektet bygger tillfälliga anläggningar som ska trafikeras i minst 6 månader så ska vägkantlinjer och mittlinjer även levereras för den lösningen. Vilka datum de tillfälliga anläggningarna ska vara i bruk ska fyllas i kommentaren i projektinfo_granskning.xls under fliken projektinfo.

Leveransen ska innehålla:

Modellfiler (format DWG):

 • Planerade nya/förändrade väglinjer/kantlinjer, inklusive farthinder, enligt specifikation nedan.
 • Mittlinjer/centrumlinjer på planerade nya/förändrade bilvägar, cykelbanor och gångbanor enligt specifikation nedan.
 • Arbetsområdet som yta/polygon enligt specifikation nedan.
 • Ytskiktsplan enligt specifikationer nedan.
 • Planerade nya/förändrade vägmarkeringar och symboler, inklusive parkeringsfickor, enligt specifikation nedan.

Ritningar (format PDF, Legend ska synas på ritning):

 • 1801-1899 ytskiktsplan där ytskikt och möblemang tydligt framgår.
 • 8001-8299 vägutrustningsplan.
 • 8300-8499 Trafikföringsprincip.

Övrigt:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Dokumentöversikten (ifylld)

DWG-Specifikation

Alla modellfiler ska skickas som separata dwg-filer i filformatet AutoCAD 2013. Referenssystemet ska vara Sweref 99 1200. Innehåller dwg-filen höjdinformation med z-koordinater gäller höjdsystemet RH2000.

Dwg-filerna får INTE innehålla geometrier så som; splines, arc, 2D-polyline, ellipser, punktobjekt, hatch, block, dubbla geometrier, nollängsobjekt och objekt mindre än 10mm. Filen får heller inte innehålla externa referenser (X-ref), symboler, bilder eller text. Innan ritningen sparas, rensa ritningen med ”purge”-kommandot.

Städa ritningarna med kommandon så som: ”audit”, ”xbind>Insert”, ”mapclean”, ”purge”, ”e-transmit”.

Väglinjeförändringar/Kantlinjer

För dwg-filen med Väglinjeförändringar/Kantlinjer, inkl farthinder, ska innehålla ett lager där linjetypen är polylines.

Lager döps till:

 • Kantlinjer

Mittlinjer

För dwg-filen med Mittlinjer ska tre lager med mittlinjer; för bilvägar, cykelvägar och gångbanor. Till gångbanor hör fristående gångbanor och trottoarer. För kombinerade gång- och cykelvägar, där gång- och cykeltrafiken skiljs åt med t.ex en målad linje, skickas två mittlinjer, en för gång och en för cykelbana Med mittlinje menas en linje i mitten av ex cykelbanan (även kallad centrumlinje) även där cykelbanan inte har några kantlinjer, utan separeras mot ex bilväg med målad linje. Mittlinjerna används för att uppdatera NVDB (Nationell Vägdatabas).

Lager döps till:

 • B_ mittlinje (för bilvägar),
 • GC_ mittlinje (för cykelbanor),
 • G_ mittlinje (för gångvägar).

Linjetypen ska vara 3D-polylines. I dwg-filen för Mittlinjer ska z-koordinater redovisas i varje brytpunkt.

Arbetsområde

För dwg-filen med Arbetsområde ska ett lager där arbetsområdet redovisas som yta/polygon alternativt flera ytor/polygoner om arbetsområdet ej är sammanhängande. Finns det en etappindelning ska även dessa redovisas som ytor/polygoner i ett separat lager.

Ytorna/polygonerna ska levereras som slutna 2D-polygoner.

Ytskiktsplan

Ytskiktsplan ska levereras med ett lager med ytor per ändamål och ytskikt: exempelvis gata, cykelbana, gc-bana, gångbana, trottoar, hållplats och övrig yta. Lagernamnet ska överensstämma med ändamålet. Alla lager innehåller ytor med slutna 2D-polygoner som redovisar varje enskilt ytskikt.

DWG-filen ska även innehålla de punktobjekt som behövs för att beskriva möblering i gaturummet, ex pollare, bänkar, papperskorgar, bommar. Lagernamnen ska överensstämma med typ av möbel.

Vägmarkeringar

DWG-fil för vägmarkering ska levereras med två lager. Ett lager med endast vägmarkering för parkering och ett lager med övrig vägmarkering.

Lager döps till:

 • Vägmarkering_Parkering
 • Vägmarkering_Övrigt

Arbetsområde PDF

Notera att den här informationen ska skickas till två mottagare. Informationen används för att underlätta det dagliga arbetet för de som handlägger markupplåtelser och TA-planer. De utför inte någon granskning. Du kommer inte få något svar av mottagarna.

Ritning som ska skickas:

Höjdplan, ytskiktsplan eller liknande i pdf-format där arbetsområdet tydligt framgår.

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
Kontakter