Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Genom utformnings- och konstruktionsgranskning säkerställer trafikkontoret att det som byggs följer lagar och förordningar samt våra egna specifika krav.

Nya anläggningar ska följa krav och riktlinjer definierade i TH. Eventuella frånsteg ifrån TH ska tydligt framgå i granskningshandlingarna.

Funktionella krav granskas inte, då vi förutsätter att den nya anläggningen uppfyller uppsatta funktionella krav.

Om granskningsområdet berörs i andra delar av handlingen än vad som beskrivs nedan ska dessa också skickas till kontakt för respektive granskningsområde.

Arbetsgång enligt TH 12AJ Granskning.

 

Granskningsområden

Belysning

Granskar belysningsplanen avseende belysningsstolparnas placering i förhållande till kantlinjer, utfarter, tomtgränser, kurvor, höjdskillnader och fastigheter. Belysningen ska dimensioneras utifrån gällande VGU. Val av belysning ska utföras enligt trafikkontorets krav i TH kap 12S Belysning med underliggande kapitel. Avsteg ifrån TH ska tydligt framgå i granskningshandlingen.

Det åligger projektörer att ta fram alla underlag i enlighet med Teknisk Handbok. Det innebär även att inhämta information om befintlig anläggning, dess kondition och möjligheter att koppla på ytterligare ljuspunkter. (tex. kopplingspunkter, krav på utlösningsvillkor, styrning, relationshandling, inmätning av kablar mm) Information om befintlig anläggning inhämtas mot avgift från Drift- och Underhållsentreprenör för området.

Knutpunktsnummer ska finnas med i projektering för nya belysningspunkter och ska utgå från befintligt nummersystem.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0401-0499 belysningsförslag, översikt
 • 0601-0999 belysningsförslag
 • 4001-4199 ledningsplan

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

 

Byggnadsverk 

För Trafikkontorets projekt eller där Trafikverket bygger anläggningar för Göteborgs Stad (arbetsgång 12AJ gäller ej).

En konstruktionsredovisning ska sändas in för kontroll innan den redovisade konstruktionen utförs, se TRVINFRA-00226 version 1.0, kap A3.  Projektet ansvarar för att konstruktionsgranskning utförs.
Trafikkontorets alternativt Trafikverkets projektledare/uppdragsledare meddelar till vem granskningen skall skickas.

Bekräftelse på att projektets konstruktionsgranskning har utförts enligt Teknisk Handbok ska skickas till Trafikkontorets planeringsledare Byggnadsverk. Se ”övrigt att skicka” nedan.

Alla handlingar som ingår i konstruktionsredovisningen ska projektet registrera och koppla i BaTMan under respektive konstruktionsnummer.

Handläggningstiden för granskning kommer att variera beroende på projektets art.
Kontroll av konstruktionsredovisning ska ske i enlighet med TRVINFRA-00226 version 1.0.
Trafikverkets föreskrifter gäller med anpassning till trafikkontorets verksamhet.

Övrigt att skicka:

 • Bekräftelse på att projektets konstruktionsgranskning utförts.
 • Färdiga handlingar (BaTMan)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”.

För externa projekt (exklusive när Trafikverket bygger för Göteborgs Stad, arbetsgång 12AJ) gäller:

En konstruktionsredovisning ska sändas in för kontroll innan den redovisade konstruktionen utförs. Kontroll av konstruktionsredovisning ska ske i enlighet med TRVINFRA-00226 version 1.0. Trafikverkets föreskrifter gäller med anpassning till trafikkontorets verksamhet.

Ritningar som ska skickas:

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 1901-1999 planteringsplan
 • 5001-5399 byggnadsverk
 • 5401-5499 belysningsinstallation i byggnadsverk

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

 

Gata

Yt- och vägtillbehör

Granskar Vägutrustningsplanen avseende skyltstolparnas placering i förhållande till fordon och trafikanter. Val av ytskikt och överbyggnad ska utföras enligt trafikkontorets krav i TH kap 12B Projekteringsförutsättningar med underliggande kapitel. Avsteg ifrån TH ska tydligt framgå i granskningshandlingen.

Kontrollerar att Vägutrustningsplanen är godkänd med ifylld stämpel.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 8001-8299 vägutrustningsplan

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

 

Tillgänglighet

Granskning ur tillgänglighetssynpunkt avser att säkerställa att trafikförslag eller bygghandlingar är utformade så att fotgängare, med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning, kan ta sig genom området samt till/från målpunkter i området på ett säkert sätt.  Handlingar som granskas är höjd- och ytskiktsplan och vägutrusningsplan (för att kunna identifiera övergångställen).

Handlingen förutsätts uppfylla ställda krav gällande mått och ytbeläggningar. Avsteg ifrån TH ska tydligt framgå i granskningshandlingen.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1001-1499 höjdplan
 • 1701-1799 utrustningsplan
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 3000-3449 normalsektion
 • 8001-8299 vägutrustningsplan

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

 

Framkomlighet & Hållplatser

Inom område Framkomlighet och Hållplatser granskas Ytskiktsplan och Vägutrusningsplan avseende:

 • Bredder
 • Placering av pollare och andra stolpar
 • Höjdskillnader
 • Kantstensval
 • Val av ytskikt med avseende på renhållning
 • Fri höjd
 • Möjlighet till att lägga snömassor vid hållplatser

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 8001-8299 vägutrustningsplan

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

Vägutrustningsplan

Vägutrustningsplanen upprättas med trafikförslaget som grund och granskas utifrån beskrivande text enligt 12CE1.10 Vägutrustningsplan. 

Granskar vägutrustningsplanen avseende utmärkningen av vägmärken, vägmarkering och vägvisning så att gällande författningar, regler och trafikkontorets tillämpningar följs. 

Granskningsetikett  ska infogas Vägutrustningsplanen och signeras av ifrån trafikkontoret utsedd granskare, enligt Kontaktlista, innan bygghandling färdigställs.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 8001-8199 vägutrustningsplan

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

 

Stadsmiljö

Granskning av projekt i utformnings-, gestaltnings- och helhetsfrågor, vad gäller allmänna gator, torg och platser. Vi försöker se så att helheten fungerar och blir attraktiv för de som vistas, verkar och färdas i staden. Våra synpunkter kan sträcka sig över flera discipliner och röra allt från övergripande trafikföringsprinciper till trafiklösningar/trafikutformning, gestaltning och ner till vissa detaljer. Våra synpunkter är mer övergripande och rör främst funktioner och utformning av gaturummen, där vi sällan detaljstuderar innehållet i ritningarna utan mer fokuserar på helheten.

Handlingen förutsätts uppfylla ställda krav gällande trafikutformning och gestaltning enligt Teknisk Handbok. Avsteg ifrån TH skall tydligt framgå i granskningshandlingen.

Följande ritningar skall levereras för granskning. Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

 • 1000-1599 höjdplan
 • 1700-1799 utrustningsplan
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 1900-1999 planteringsplan
 • 3000-3499 normalsektion
 • 5000-5399 byggnadsverk
 • 8001-8299 vägutrustningsplan

Övrigt att skicka:

 • Behöver även få tillgång till övriga ritningar samt mängdförteckning i projektet, då dessa kan behövas till stöd för granskningen samt för att kunna förstå och bedöma helheten
 • Framtagna underlag som ligger till grund för utformning och gestaltning såsom trafik- och utformningsförslag, kvalitets- och gestaltningsprogram, tillgänglighetsplan mm
 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

 

Spår

Spårkonstruktion

Granskar så att spåranläggningen följer gällande konstruktionskrav.

Vid anläggning av nya spår eller förändring av befintliga spår ska Banstandard följas. Eventuella avvikelser till Banstandard ska dokumenteras, enligt Funktionskrav och avvikelselista Spår(finns till höger på sidan), och godkännas av trafikkontorets konstruktionsansvarig för Spår.

I projektering ska materiallistor tas fram på allt materiel för spår, signal och kontaktledning som går åt i projektet. Sedan ska en sammanställning göras och skickas på granskning.

Vid konstruktionsgranskning av Spår skickas relevanta ritningar, enligt Ritningars innehåll (2CE1.18-27) tillsammans med ifylld Funktionskrav och avvikelselista spår.

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”
 • Sammanställning materiallistor

 

Likriktarstationer

Granskar nybyggnation, som berör spårvägsbanan, avseende framtida drift.

För att kunna utföra granskningen skickas Översiktsplan. Översiktsplanen ska innehålla placering av Likriktarstation utifrån Spårbanans behov samt framdragning av spårvägskablarnas pluskabel och minuskabel till lämplig spårvägsmast.

Projektör ska också säkerställa med Göteborg Energi AB så att anslutning är möjlig av mellanspänningsanslutning samt signalanslutning. Jordtag ska också säkerställas.

Utformningen av Likriktarstation i stadsmiljö kräver extra känslighet. Bygglov ska sökas och handläggas.

Stationen byggs efter göteborgstandard för Likriktarstationer och ska uppfylla alla el-tekniska standardkrav med hög säkerhet och lång livslängd. Anläggningen ska vara servicevänlig med hög hållbarhet och energikraven ska minimeras. Förlustenergi från transformatorn ska minimeras.    

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • Relevanta ritningar enligt text ovan
 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

 

Spårsäkerhet

Vid granskning av spårsäkerhet granskas nybyggnation i närhet av spår eller projekt som på något sätt kan komma att beröra spårbanan.
Vid varje projekt ska trafikkontorets säkerhetsansvarig bedöma om riskanalys krävs för projektet.

För granskning av spårsäkerhet skickas Översiktsplan, Ytskiktsplan samt relevanta spårritningar.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • Relevanta spårritningar
 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”
Dokument
Kontakter