Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Vid en Drift- och underhållsgranskning säkerställs att trafikkontorets anläggningar blir utformade på ett sätt som ger en effektiv framtida drift av anläggningen och att rätt materialval/växtval används för att minimera framtida driftkostnader avseende anläggningens funktion.
Om granskningsområdet berörs i andra delar av handlingen än vad som beskrivs nedan ska dessa också skickas till kontakt för respektive granskningsområde.

Arbetsgång enligt TH 12AJ Granskning.

  

Granskningsområden

Belysning

Granskar mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning, ritningar, belysningsberäkning och beräkning av vindlaster.

Det åligger projektörer att ta fram alla underlag i enlighet med Teknisk Handbok. Det innebär även att inhämta information om befintlig anläggning, dess kondition och möjligheter att koppla på ytterligare ljuspunkter. (tex. kopplingspunkter, krav på utlösningsvillkor, styrning, relationshandling, inmätning av kablar mm)

Information om befintlig anläggning inhämtas mot avgift från Drift- och Underhållsentreprenör för området.

Knutpunktsnummer ska finnas med i projektering för nya belysningspunkter och ska utgå från befintligt nummersystem.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 4401-4499, lyktplan/belysningsplan inklusive KNP-nummer
 • 5401-5499, belysningsinstallation i byggnadsverk

Övrigt att skicka

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning
 • Beräkningar
 • I förekommande fall ”Avtal fastighetsägare angående fäste och kabel för gatubelysning”
 • Avtal med fastighetsägare (armaturer, bc, kabelklamring etcetera). Mall enligt kap 12BG Gatubelysning. OBS! Före avtal upprättas tas kontakt med trafikkontoret, se kompetens ”Avtal med fastighetsägare” till höger på sidan
 • Arbetsbevis gatubelysning enligt kap 12CG4 Övertagandebesked

 

Trafiksignaler

Granskar mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning

Granskningshandlingarna motsvarar ritningar enligt 12CE5.4 Ritningsnumrering trafiksignaler:

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

 

Byggnadsverk

Konstruktioner

Granskar mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning  samt översiktsplan, ytskiktsplan, planteringsplan, byggnadsverk och belysningsinstallation i byggnadsverk.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099 översiktsplan/plannyckel
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 1901-1999 planeringsplan
 • 5001-5399 byggnadsverk
 • 5401-5499 belysningsinstallation i byggnadsverk

Övrigt att skicka 

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

 

Tekniska system

Markvärme, hissar, oljeavskiljare och rulltrappor

Granskar ledningsplan och styrsystem för markvärmeanläggningar med beskrivande text/teknisk beskrivning samt en översiktsplan. Samt konstruktionsritningar för övriga ovannämnda anläggningar. 

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 4001-4199 ledningsplan
 • 5001-5399 byggnadsverk

Övrigt att skicka

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Mängdförteckning med beskrivande text/teknisk beskrivning
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

 

Gata

Yt- och vägtillbehör

Granskar: 

 • Ytskiktsplan aveseende placering av betongplattor och gatsten
 • Vägutrusningsplan avseende placering av vägskyltstolpar i förhållande till träd och buskar ur skötselsynpunkt
 • Ledningsplan/Höjdplan avseende placering av rännstensbrunnar och inkoppling av ”spygatter” på befintliga brunnar. Granskar hur rännstensbrunnar är placerade i förhållande till nya/befintliga kantlinjer

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1001-1599 höjdplan
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 3001-3499 normalsektion
 • 4001-4199 ledningsplan
 • 8001-8299 vägutrustningsplan

      Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

 

Klotter

Granskar:

 • Geografiskt läge, lokalisering. För att kunna avgöra om det är stor eller liten risk för hög belastning i avseendet klotter.
 • Materialval på byggnadsverk. För att avgöra om klotterskyddsmetod och klotterskyddsprodukt passar
 • Föreslagen metod för klotterskydd
 • Föreslagna produkter för klotterskydd
 • Åtkomst med fordon för framtida klottersanering

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 3001-3499 normalsektion
 • 5001-5399 byggnadsverk

Övrigt att skicka

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning

 

Vegetation

Park och naturförvaltningen (Ponf) ansvarar för skötsel av alla vegetationsytor som förvaltas av trafikkontoret eller Ponf och ska driftsgranska samtliga ritningar och texter som berör den gröna miljön.

Särskilt viktiga granskningsområden är:

 • Skydd av befintliga träd
 • Växtbäddar för alla träd, buskar, perenner, gräs etc
 • Jordkvalitet
 • Träd och buskars placering i förhållande till väg, gc-bana, belysning, skyltar, brunnar, fasader etc.
 • Släntlutningar, lutningar och bredder för gräsklippning
 • Ytvatten och brunnar
 • Staket och skyddsräcken, möjligheter att sköta invid dessa
 • Växtförteckningar och gräsfröblandningar, lökväxter, möjlighet att bevaka biologisk mångfald

För granskning av Vegetation skickas de delar i underlaget som berör vegetation. Samtliga ritningar skickas till park- och natruförvaltningen (Ponf). Ponf gör urval och fördelar till berörd förvaltare inom Ponf.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 0101-0199 befintliga förhållanden
 • 0201-0399 trafikförslag/trafikplan
 • 0401-0499 belysningsförslag, översikt
 • 0601-0999 belysningsförslag
 • 1701-1799 utrustningsplan
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 1901-1999 planteringsplan
 • 3001-3499 normalsektion
 • 4001-4199 ledningsplan
 • 4221-4249 signalplan
 • 4401-4499 lyktplan/belysningsplan
 • 4601-4699 kontaktledningsplan
 • 5001-5399 byggnadsverk
 • 6001-6499 geotekniska ritningar/provgropsritning
 • 6601-6999 geotekniska ritningar
 • 7001-7499 tvärsektion och sektionsplan
 • 8001-8199 vägutrustningsplan
 • 8201-8299 vägutrustningsplan

Övrigt att skicka

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning
 • Växtförteckning

 

Väglinjeförändringar/Kantlinjer, Mittlinjer, Ytskiktsplan och Arbetsområde DWG

Projekterade väglinjeförändringar behövs för att uppdatera trafikkontorets grundkarta över kommande förändringar (TK_Plan). Grundkartan och mittlinjer används bland annat för att uppdatera trafikkontorets lokala vägdatabas (LV) som i sin tur behövs för att kunna upprätta nya lokala trafikföreskrifter (LTF). Nya LTF:er ska vara beslutade innan trafiken släpps på och därför är det viktigt att trafikkontoret får in planerade väglinjeförändringar redan i det här stadiet. Ytskiktsplanen används bland annat för att uppdatera trafikkontorets anläggningsregister. 

Modellfil att skicka:

 • Planerade nya/förändrade väglinjer/kantlinjer, inklusive farthinder, som en dwg-fil enligt specifikation nedan. 
 • Mittlinjer på planerade nya/förändrade bilvägar, cykelbanor och gångbanor som en dwg-fil enligt specifikation nedan. 
 • Arbetsområdet som yta/polygon i en dwg-fil enligt specifikation nedan.
 • Ytskiktsplan i en dwg-fil enligt specifikationer nedan. 

Övrigt att skicka: 

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)

 

DWG-Specifikation

Väglinjeförändringar/Kantlinjer, Mittlinjer, Ytskiktsplan samt Arbetsområde ska skickas som fyra separata dwg-filer i filformatet AutoCAD 2013 eller tidigare. Referenssystemet ska vara Sweref 99 1200. Innehåller dwg-filen höjdinformation med z-koordinater gäller höjdsystemet RH2000. 

Dwg-filerna får INTE innehålla geometrier så som; splines, 2D-polyline, ellipser, punktobjekt, hatch, block, dubbla geometrier, nollängsobjekt och objekt mindre än 10mm. Filen får heller inte innehålla externa referenser (X-ref), symboler, bilder eller text. Innan ritningen sparas, rensa ritningen med ”purge”-kommandot.

Städa ritningarna med kommandon så som: ”audit”, ”xbind>Insert”, ”mapclean”, ”purge”, ”e-transmit”. 

För dwg-filen med Väglinjeförändringar/Kantlinjer, inkl farthinder, ska innehålla ett lager där linjetypen är polylines. 

Lager döps till: 

 • Kantlinjer

För dwg-filen med Mittlinjer ska tre lager med mittlinjer; för bilvägar, cykelvägar och gångbanor. Till gångbanor hör fristående gångbanor och trottoarer. För kombinerade gång- och cykelvägar, där gång- och cykeltrafiken skiljs åt med t.ex en målad linje, skickas två mittlinjer, en för gång och en för cykelbana Med mittlinje menas en linje i mitten av ex cykelbanan (även kallad centrumlinje) även där cykelbanan inte har några kantlinjer, utan separeras mot ex bilväg med målad linje. Mittlinjerna används för att uppdatera NVDB (Nationell Vägdatabas).

Lager döps till:

 • B_ mittlinje (för bilvägar),
 • GC_ mittlinje (för cykelbanor),
 • G_ mittlinje (för gångvägar).

Linjetypen ska vara 3D-polylines. I dwg-filen för MIttlinjer ska z-koordinater redovisas i varje brytpunkt. 

För dwg-filen med Arbetsområde ska ett lager där arbetsområdet redovisas som yta/polygon alternativt flera ytor/polygoner om arbetsområdet ej är sammanhängande. Finns det en etappindelning ska även dessa redovisas som ytor/polygoner i ett separat lager. 

Ytorna/polygonerna ska levereras som slutna 2D-polygoner.

Ytskiktsplan ska levereras med sju lager med ytor: gata, cykelbana, gc-bana, gångbana, trottoar, hållplats och övrig yta. Alla lager innehåller ytor med slutna 2D-polygoner som redovisar varje enskilt ytskikt.

Lager döps till:

 • Gata inkl refuger och farthinder
 • Cykelbana
 • GC-bana
 • Gångbana
 • Trottoar
 • Hållplats
 • Övrigyta

DWG-filen ska även innehålla de punktobjekt som behövs för att beskriva möblering i gaturummet, ex pollare, bänkar, papperskorgar, bommar.

Lager döps till samma namn som anläggningen ex:

 • Pollare
 • Bänk
 • Papperskorg
 • Bom

Notera att om väglinjeförändringar/kantlinjer tillkommer, eller om det görs större förändringar under projektets gång som påverkar mittlinjerna eller arbetsområdet, behöver nya dwg-filer skickas för uppdatering av kartskikten. Exempelvis om en cykelbana ändrar sträckning eller om en planerad cykelbana inte byggs. Skicka även med projektets diarienummer och namn vid leverans av uppdatering alternativt projektinfo_granskning.xls för aktuellt projekt.

Notera att TKDok inte utför någon granskning utan använder informationen för att uppdatera Trafikkontorets kartverk, du kommer inte få något svar från TKDok. 

 

Arbetsområde PDF

Ritning som ska skickas:
Höjdplan eller liknande i pdf-format där arbetsområdet tydligt framgår. 

Övrigt att skicka: 

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)

Notera att upplåtarna inte utför någon granskning utan informationen används för att undvika att upplåtelser skrivs inom arbetsområdet. Du kommer inte få något svar av upplåtarna. 

 

Spår

Granskar nybyggnation, som berör spårvägsbanan, avseende framtida drift.

För att kunna utföra granskningen skickas Översiktsplan, Ytskiktsplan samt relevanta spårritningar till byggledare för funktionsentreprenad Spår, enligt Kontaktlista.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • relevanta spårritningar

 Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

 

 

Dokument
Kontakter