Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Särskilt förfarande vid extern utförare av projekt

Vid extern utförare av projekt, där trafikkontoret ska överta anläggningar med ansvar för drift och underhåll vid färdigställande, ska trafikkontorets ”projektledare” i texten nedan ersättas med ”bevakande planeringsledare” (se kompetens ”Bevakande planeringsledare” till höger på sidan).
Den bevakande planeringsledaren tillhandahåller trafikkontorets diarienummer som ska fyllas i projektinfofilen samt användas i namnsättningen av ritningarna innan handlingen skickas på granskning. Den bevakande planeringsledaren tillhandahåller även den kod som ska fyllas i filen ”granskningssynpunkter”. Den bevakande planeringsledaren ska alltid få en kopia av granskningshandlingen.

 

Arbetsgång vid granskning enligt kap 12AJ1, 12AJ2, 12AJ4, 12AJ5, 12AJ6 och 12AJ7

Undantag från arbetsgång nedan

För 12AJ3 ledningsverkens granskning gäller inte arbetsgång enligt nedanstående, se kapitel 12AJ3 ledningsverkens granskning för instruktioner.

Arbetsgång för utformnings- och konstruktionsgranskning för granskningsområdet byggnadsverk beskrivs i kapitel 12AJ2 Utformnings- och konstruktionsgranskning.  Se under rubriken ”För Trafikkontorets projekt eller där Trafikverket bygger anläggningar för Göteborgs Stad” för instruktioner om avvikande arbetsgång.

 

Arbetsgång granskning

Föranmälan om projektet skickas senast 3 veckor innan granskningshandlingarna ska vara granskarna tillhanda. Föranmälan görs via e-post. I e-posten anges när och hur handlingarna görs tillgängliga för granskarna och när synpunkterna senast ska vara projektören tillhanda. Notera att om handlingarna delas via en fildelningsfunktion måste handlingarna gå att laddas ner av respektive granskningsområde. Fildelningsfunktioner där handlingarna raderas efter första nedladdningen får inte användas.

Granskningshandlingarna skickas till respektive granskare för varje granskningsområde, enligt 1C Kontaktlista. I kontaktlistan är granskningarna uppdelade i kompetensområde:

Under respektive granskningsområde beskrivs vilka handlingar som ska granskas. Då granskarna har många projekt som ska granskas ska projektören dela upp handlingen så respektive granskare endast får tillgång till de ritningar/dokument som är specificerade i kapitel 12AJ1, 12AJ2, 12AJ4, 12AJ5, 12AJ6 och 12AJ7 för deras verksamhetsområde. I ritningsförteckningen ska det tydligt framgå vilka ritningar/dokument som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok. För varje avvikelse ska det medfölja en motivering från projektet varför man valt att avvika från Teknisk Handbok.

Granskningshandlingarna ska levereras i formatet PDF (undantag är 12AJ7 Leverans av kartinformation där även dwg-filer ska levereras).

Tillsammans med granskningshandlingarna ska alltid:

  1. Projektinformation fyllas i och bifogas, första fliken enligt mall Projektinfo granskning som finns till höger på sidan.
  2. Alla ritningar namnges enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar ex 76615-1001.pdf.
  3. En ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok bifogas. 
  4. Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter” bifogas. Granskarna fyller i filen och returnerar den ifylld med sina synpunkter. Filen finns till höger på sidan.

Tiden för granskningen är minst 14 arbetsdagar från det att granskarna fått handlingen tillhanda. Sista datum för granskningssynpunkter anges i punkt 1 ovan. 

När granskningshandlingarna har skickats till berörda granskare ska flikarna 2-4, enligt mall Projektinfo granskning, fyllas i och skickas till projektledaren. Granskarna returnerar sina synpunkter i erhållen mall för granskningssynpunkter till projektören. Projektören samlar ihop granskningssynpunkter och bevakar att de kommer in i tid. Projektledaren tar beslut om vilka granskningssynpunkter som projektören ska ta hänsyn till och återkopplar (upprättar en avvikelserapport) till respektive granskare, enligt 1C Kontaktlista.

Förfrågningsunderlaget färdigställs.

 

Granskningssynpunkter

Dokument
Kontakter