Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Varje ledningsägare ansvarar för kartering och redovisning av sina ledningar. Genom den nationella tjänsten ledningskollen (LK) kan ledningsägarna redovisa sina ledningar. De flesta större ledningsägare är anslutna till ledningskollen, men det finns ledningar som endast redovisas som servitut eller ledningsrätt på grundkarta eller i fastighetsregistret. 

Trafikkontoret har ett ledningskartverk med trafikkontorets ledningar och ansvarar att redovisa dessa vid förfrågan ifrån kund. Sedan 2013 redovisar trafikkontoret sina ledningar via tjänsten Ledningskollen (LK).

För att beställa ledningsunderlag är 2 olika tjänster möjliga att nyttja. Sker beställningen av någon förvaltning eller bolag inom Göteborgs kommun eller genom deras utsedda underkonsulter kan tjänsten Kommunala Samlingskartan (KSK) nyttjas (se länk till höger på sidan). Tjänsten KSK samlar in ledningsinformation från LK och hjälper till med att transformera, strukturera och sätta samman ledningsunderlaget ifrån alla ledningsägare till en ledningskarta. Tjänsten KSK ägs gemensamt av Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten och trafikkontoret och driftas genom trafikkontoret. Tjänsten ska vara självfinansierad och därför utgår en avgift vid varje beställning. Avgiften bygger på en grundavgift och en avgift per hektar.

Önskar kund istället beställa ledningsunderlag direkt från LK är detta också möjligt, se länk till höger på sidan.

Samma ledningsunderlag avseende trafikkontorets ledningar levereras oavsett om tjänsten KSK eller LK används av kund.

Varken Kommunala Samlingskartan eller Ledningskollen har information om sekretessbelagda anläggningar (tunnlar mm). Den som har uppdrag åt kommunen kan i vissa fall få ta del av uppgifterna under förutsättning att anvisade sekretesskrav följs. 

För trafikkontorets del ska ledningsunderlag beställas via tjänsten KSK om inte annat är överenskommet med berörd uppdragsledare på trafikkontoret.

Om beställning av ledningsunderlag beställs direkt via LK ska koordinatsystem och lagerstruktur överensstämma med underlag från tjänsten KSK, se kart- och lagerinformation på Samlingskartan. 12CE4 Lagerstruktur Kommunala samlingskartan 

Ritningsbeteckningar i KSK, se 12CE3 Ritningsbeteckning Kommunala samlingskartan.

Har ni några frågor så vänd er till ansvarig för KSK, se kompetens ”Kommunala Samlingskartan” till höger på sidan.

 

Kontakter