Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Stig Hedström

Här finns ritningsmallar (templates) i AutoCAD dwt format. Det har påbörjats ett arbete att föra över och implementera Bygghandlingar 90 i alla standardritningar och ritningsmallar men detta är inte färdigställt. Vissa ritningsmallar är anpassade för våra verksamhetssystem, så att när ritningen är färdigställd kan den lätt implementeras in i trafikkontorets verksamhetssystem.
De olika användningsområdena som varje enskild mall har finns även beskrivet i detalj i kap 12CE1.2-12CE1.18.

Dwt-filerna är uppbyggda på följande sätt:

 • De flesta har en lagerstruktur enligt Bygghandlingar 90.
 • I majoriteten av mallarna ska man rita i modellrymden i meter och i pappersrymden i millimeter. Undantaget är de flesta spårritningarna.
 • I modellrymden finns alla linjeobjekt och linjetyper lagda i rätt lager med en förklarande text som man hämtar egenskaperna ifrån när man ritar i modellrymden. När ritningen är färdigställd raderas övrigt som inte används i modellrymden.
 • På samma sätt finns detta även i pappersrymden och man jobbar på samma sätt som i modellrymden. Radera det som inte används när ritningen är färdigställd.
 • De flesta templates ritar man i enheten meter i modellrymden och man har 360° med nollan i öster.
 • Det finns templates där man ritar i mm i modellrymden. Dessa är till största delen i spårritningarna. Dessa ska ritas i 400° gon.
 • Ctb-filen TKplot.ctb (baseras på Bygghandlingar 90) ska användas vid utskrift. Templates fungerar vid utskrift om lagerna är satta till ”ByLayer”.
 • Skillnaden mellan standardritningar och ritningsmallarna är att standardritningarna är framtagna av experter för att skapa en tekniskt bra lösning för specifika områden. Ritningsmallarna används som grund för att användas i projekteringar och för att effektivisera ritningsprocessen.

För att se vilka övriga krav som ställs på handlingar som levereras till trafikkontorets förvaltare och förvaltningssystem, se 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar  med underkapitel.

Ritningar
 • 0002-Översiktsritning

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0002-Oversiktsritning_2022-04.dwt

 • 0003-Stomplan

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0003-Stomplan_2022-04.dwt

 • 0004-Höjdplan

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0004-Hojdplan_2022-04.dwt

 • 0005-Utsättningsplan

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0005-Utsattningsplan_2022-04.dwt

 • 0006-Ledningsplan

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0006-Ledningsplan_2022-04.dwt

 • 0007-Provgropsritning

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0007-Provgropsritning_2022-04.dwt

 • 0012-Längdprofil

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0012-Langdprofil_2022-04.dwt

 • 0013-Normalsektion

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0013-Normalsektion_2022-04.dwt

 • 0014-Tvärsektion

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0014-Tvarsektion_2022-04.dwt

 • 0015-Ytskiktsplan

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0015-Ytskiktsplan_2022-04.dwt

 • 0016-Planteringsplan

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0016-Planteringsplan_2022-04.dwt

 • 0017-Utrustningsplan för parker

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0017-Utrustningsplan-for-parker_2022-04.dwt

 • TKplotfil

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/TKplotfil.ctb