Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Nedanstående gäller både nya standardritningar och revidering av befintliga standardritningar. Exempel på korrekta utförda standardritningar, se gällande standardritning 3559, 3564, 3565, 3590, 3591, 3592, 3593, se 1BA Gällande standardritningar.

Ny standardritning:
Ritningsnummer ska ansökas om via kompetens ”Teknisk Handbok”.

Krav gällande CAD och PDF:

För leverans av nya standardritningar eller vid revidering av befintliga standardritningar gäller att filerna ska levereras roterade till läsläge i PDF-formatet PDF 1.6 (PDF/E-1 enligt ISO 24517-1:2008) och dwg-filer i filformatet AutoCAD 2013 eller tidigare. Dwg-filerna får INTE innehålla geometrier så som; splines, 2D-polyline, ellipser, punktobjekt, hatch, block, dubbla geometrier, nollängsobjekt och objekt mindre än 10mm. Filen får heller inte innehålla externa referenser (X-ref), symboler, bilder eller text. Innan ritningen sparas, städa ritningarna med kommandon så som: ”audit” ,”xbind > Insert”, ”mapclean” , ”purge” , ”e-transmit”.

Lagerstruktur ska vara enligt Bygghandlingar 90.

Rithuvudet ska vara i pappersrymden.

Alla filer som kompletterar CAD-miljön och som är nödvändiga för att kunna öppna filerna utan problem, tex ”fonter”, ”shaper” m.m. ska bifogas. Detta gäller efter att filerna rensats på onödig information.

Förändringar, Revideringsanvisningar och Namnruta:

Använd senast gällande namnruta ”Namnruta TK standardritning”, undantaget standardritningar som omfattas av trafikkontorets säkerhetsordning (SÄO), då används ”Namnruta TK Standardritning SÄO Banstandard”. Dessa finns i 1BA Gällande standardritningar, flik ”Ritningsmallar”. Lägg in namnrutan som ett block.

Revideringsanvisningar (sammanfattning av vad aktuell revidering avser) ska inte läggas in ovanför namnrutan på ritningen, utan skickas in av konsulten till beställaren som därefter lämnar in standardritningen samt revideringsanvisningar enligt rutiner för Teknisk Handbok. Revideringsanvisningarna kommer sedan att visas i tabellen tillsammans med standardritningen under kolumn ”Rev avser”. I kap 1BB Inaktuella standardritningar kan revideringsanvisningarna spåras när man söker på angivet ritningsnummer.

 

Bild 1 nedan: Inaktuella standardritningar, se revideringsanvisningar under kolumn ”rev anser” för att få information om enskilda revideringar.

Bild 2 nedan: Exempel äldre namnruta på standardritning 3559 med revideringsanvisningarna ovanför namnrutan, ska ej längre tillämpas.

Se korrekt exempel nedan på namnruta för standardritning 3559 i bild 3 nedan. Bild 3 visar gällande namnruta och inga revideringsanvisningar ovan namnrutan. Fyll i aktuell förvaltning, avdelning och enhet. ”Gäller fr.o.m.” syftar på versionsuppdatering av Teknisk Handbok (TH). TH uppdateras två gånger per år, varje apriluppdatering är nr 1 för aktuellt år och oktoberuppdatering är nr 2. Den här ritningen tillhör oktoberuppdateringen 2021 därav blir beteckningen ”Gäller fr.o.m TH 2021:2”. Till höger om namnrutan ska man plotta datum, tid och handläggare/konsult som skapat PDF:en för ritningen, se ”PLO: 2021-09-03…”

Bild 3 nedan: Korrekt exempel på namnruta för standardritning 3559.

Nya ”pilar” och ”moln” som utmärker en revidering läggs till på standardritningen vid en större förändring, se bild 4. En större förändring är t. ex om teknisk information förändras, figurer eller text förändras eller tas bort. Ändringar av estetisk karaktär, t.ex. att en figur flyttas, att en linje tas bort, att man byter namnruta eller byter färger ska inte markeras med moln och pilar. Tidigare ”revideringsmoln och pilar” tas bort då en ny revidering skapas. Endast den aktuella versionens revidering ska redovisas.

Bild 4 nedan: Exempel ”C-revidering” både pilar och moln på ritning 3559.

 

Benämningar:

Titeln på standardritningen ska endast skrivas in i namnrutan.

Benämning av vyer och typer – många av standardritningarna innehåller flera detaljer dvs flera olika versioner av en typ av modell (se exempel typ bred och typ smal standardritning 3559), eller olika vyer (se exempel plan, sektion A-A, detaljer standardritning 3654). Dessa benämningar skrivs ut med versaler i enlighet med exempel nedan.

 

 

 

Bild 5 nedan: Exempel detaljer typ bred och typ smal standardritning 3559.

Bild 6 nedan: Exempel detaljer plan, sektion A-A, detaljer standardritning 3654

Förklarande textrubriker ska skrivas med gemener och understruken text, se exempel Anvisningar standardritning 3654. Övrig text skrivs med gemener.

Bild 7 nedan: Exempel textrubrik ”Anvisningar” standardritning 3654, utskriven med understrukna gemener.

Enhetliga benämningar
Allt som heter: Utförandebeskrivning, arbetsordning, arbetsbeskrivning, principer, generella anvisningar, allmänna anvisningar, beteckningar, förtydligande, förklaringar, allmänna råd, anmärkning eller liknande– det ska heta anvisningar.

Allt som heter: sektion, tvärsnitt, tvärsektion osv. När det finns bokstäver som definierar vart sektionen är ska det heta ”sektion”. När det inte definieras vart sektionen är ska det heta ”typsektion”.

Materialbeskrivningar ska endast heta material.

Mått skrivs i förkortningar – exempel ”m” inte ”meter”.

 

Hänvisningar:

Hänvisningar ska inte vara inrutade.

Hänvisningar till kapitel i TH ska benämnas ”se TH kap XX”.  Ej TH som rubrik ovan hänvisningar.

Hänvisningar till standardritningar ska skrivas ut som ”standardritning”, ej ”ritning”.
Äldre standardritningsnummer innehåller ofta 363/93 innan det 4-siffriga ritningsnumret, detta bort.

Hänvisningar till AMA Anläggning ska benämnas ”AMA Anläggning kod xxx”. Hänvisningar till AMA El ska benämnas ”AMA El kod xxx”.

Hänvisningar till dokumentet ”TK’s ändringar och tillägg till AMA Anläggning” ska skrivas ”…som finns i ”TK’s ändringar och tillägg till AMA Anläggning”, se TH kap 12CB1”.

Hänvisningar till dokumentet ”TK’s ändringar och tillägg till AMA El” ska skrivas ”…som finns i ”TK’s ändringar och tillägg till AMA El”, se TH kap 12CB2 ”.

Förvaltningarna ska skrivas ut som helt ord första gången de omnämns – trafikkontoret, park- och natur, kretslopp- och vatten mm. Därefter skriv förvaltningar ut som förkortningar – trafikkontoret ska förkortas TK, park- och natur som PoNF och kretslopp- och vatten som KoV. I namnrutan skrivs hela ordet ut med stor första bokstav.

Bild 8 nedan: Exempel ritning 3592 innan och efter revidering. Den vänstra är felaktig, den högra är korrekt. Korrigering av hänvisning till TH, standardritning, korrigering av ritningsnummer.

 

 

Ritningar
Kontakter